Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Wat staat er in de Belgische wetgeving geschreven over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ?

 

          We vinden in het Burgerlijk Wetboek:

               - art. 1382  Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door

                                 wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

               - art. 1383  leder is aansprakelijk, niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke

                                 hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

               - art. 1384  Men is aansprakelijk, niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar

                                 ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan of van

                                 zaken die men onder zijn bewaring heeft.

                                 De ouders zijn aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.

                                 De meesters en ambachtslieden, voor de schade door leerlingen en leerjongens, veroorzaakt gedurende

                                 de tijd dat deze onder hun toezicht staan.

                                 De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtlieden

                                 bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen

                                 beletten.

               - art. 1385  De eigenaar van een dier of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is

                                 aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond,

                                 dan wel verdwaald of ontsnapt was.

                         - art. 1386  De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt,

                                 wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.

               - art. 1386b Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon die zich in staat van

                                 krankzinnigheid bevindt, of in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem

                                 voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele

                                 vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de

                                 controle van zijn daden had.

                                 De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de omstandigheden en met de

                                 toestand van de partijen.)

 

 

          Oeffff.......

                                                                                                                 sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !